NÁVRH RIEŠENIA

Všetko sa to začína osobným stretnutím, kde je potrebné predostrieť okrem projektovej dokumentácie tiež svoje predstavy, požiadavky a potreby.
Na základe takéhoto stretnutia je vytváraný návrh riešenia pre jednotlivé zariadenia s ich budúcim prepojením – integráciou.
Návrh zohľadňuje požiadavky zákazníka, potreby stavby a tiež možnosti zariadení, ktoré je možné využiť s ohľadom na čo najnižšie prevádzkové náklady a komfort.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Vo väčšine prípadov mnohí potenciálni zákazníci disponujú projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, ktorá nie je vhodná ako podklad pre realizáciu technológií.
Svojím budúcim zákazníkom ponúkame na základe odsúhlaseného návrhu riešenia aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie autorizovaným projektantom v príslušnom odbore, ktorá je podkladom pre realizáciu funkčného riešenia.

PREDAJ

Náš budúci zákazník si môže vybrať, či si od nás zariadenie iba zakúpi a namontuje svojpomocne, alebo si objedná dodanie a montáž zariadenia ako službu na kľúč.
Pre zariadenia, ktoré sú zakúpené prostredníctvom nás, ale aj mimo našej spoločnosti poskytujeme pri vybraných značkách službu autorizovaného spustenia zariadenia do prevádzky.
Všetky ponúkané zariadenia, ako aj služby je možné financovať aj na splátky prostredníctvom nášho zmluvného partnera spoločnosti Quatro. Na zariadenia typu Fotovoltaika a Tepelné čerpadlá je možné získanie dotácie z z projektu Zelená domácnostiam, kde našim zákazníkom ponúkame vybevenie kompletnej papierovej dokumentácie pre úspešné získanie štátnej dotácie.

REALIZÁCIA

Samotná realizácia diela prebieha výlučne na základe vopred dohodnutých a odsúhlasených podmienok oboch zmluvných strán. Zmeny, ktoré vzniknú počas realizácie riešime štandardným spôsobom – zmenovými požiadavkami, ktoré sú vopred obojstranne odsúhlasené.

AUTORIZOVANÉ SPUSTENIE ZARIADENÍ DO PREVÁDZKY

Pre spúšťanie zariadení typu Klimatizácia, Tepelné čerpadlo, Rekuperácia, Inteligentná elektroinštalácia, Fotovoltaické systémy je nutné disponovať oprávnením pre príslušnú oblasť.
Naša spoločnosť disponuje oprávneniami pre autorizované spúšťanie zariadení do prevádzky, ktoré si môžete prezrieť v sekcii Certifikáty. Konkrétne sa jedná o značky De Dietrich, Baxi, Toshiba, Gree, Panasonic, LG, Mitsubishi, Atrea, Nibe, Nilan a Mach. Pre zariadenia iných značiek nás telefonicky kontaktujte.
Ponúkame službu autorizovaného spustenia do prevádzky či už sa jedná o zariadenie zakúpené u nás, alebo samostatne zakúpené a namontované inou montážnou spoločnosťou.
Až po takomto úkone zákazník dostáva na dané zariadenie predĺženú záruku. Štandardne sa tento úkon potvrdzuje pečiatkou a vyplnením záručných listov, ako aj protokolov o spustení zariadenia do prevádzky.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Pre nami dodávané zariadenia je pre nás samozrejmosťou poskytovanie záručného a pozáručného servisu. Pre zariadenia, ktoré boli dodané a namontované inou spoločnosťou je možné po dohode poskytnúť či už záručný resp. pozáručný servis.

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Pre vyhradené technické zariadenia elektrické s napätím do 1 000V vrátane bleskozvodov v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu poskytujeme služby revízneho technika s vydaním revíznej správy. Revízna správa musí byť vydaná autorizovaným revíznym technikom pre nasledovné zariadenia:
  • elektrické inštalácie – východisková revízia pri spustení a následná revízia každých 5 rokov
  • fotovoltaické systémy – východisková revízia pri spustení a následná revízia každých 5 rokov
  • bleskozvody – východisková revízia po ukončení montáže a následná revízia každých 5 rokov